Parkreglement

Net zoals elke vereniging en organisatie heeft ook Thor de Bataaf zijn eigen regels. Zo blijft het prettig spelen voor iedereen. Deze regels staan beschreven in het parkreglement. Het parkreglement bevat onder andere regels voor afhangen, gedrag op en naast de baan en het introduceren van niet-leden.

1. Je bent gerechtigd te spelen op ons park met een geldige verenigingspas (inclusief pasfoto). Een verenigingspas is strikt persoonlijk en wordt verstrekt, indien de contributie is betaald. Spelers, die niet in het bezit zijn van een geldige verenigingspas kunnen door of namens het bestuur van de baan worden verwijderd.
2. Banen mogen niet anders dan met tennisschoenen betreden worden. De spelers (speelsters) dienen gekleed te zijn in gangbare tenniskleding.
3. Meegebrachte honden dienen aangelijnd te zijn. Hondenbezitters zijn aansprakelijk voor overlast en vervuiling veroorzaakt door hun honden.
4. Het is een ieder, zonder schriftelijke toestemming van het Bestuur, verboden op het park handel te drijven.
5. Gedragingen, die de belangen van de vereniging, van pachters of trainers op enigerlei wijze schaden of kunnen schaden, zijn verboden.
6. Verboden zijn al die gedragingen, welke naar het oordeel van het Bestuur in strijd zijn met de goede orde, zoals:
a. glaswerk mee naar de baan nemen;
b. hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
c. het spelen met ballen buiten de banen (met uitzondering van de oefenmuur);
d. het beklimmen van omrasteringen;
e. het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van papierafval e.d.;
f. Het veroorzaken van schade aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten, daaronder begrepen het springen of stappen over de netten.
7. Het Bestuur is niet aansprakelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden en/of bezoek(st)ers.
8. Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van banen,netpalen en/of netten, meubilair of andere eigendommen van de vereniging daarvan terstond aan het bestuur mededeling te doen en de werkelijk geleden schade te vergoeden.
9. Het is niet toegestaan banen te gebruiken, die door de groundsman als onbespeelbaar zijn verklaard.
10. Alle banen dienen na het spelen gesleept te worden, conform de instructies.
11. Het is niet toegestaan tennisles te krijgen van een trainer/ster, die niet is aangesteld door het bestuur van Thor de Bataaf, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door het bestuur.
12. Zonder toestemming van het Bestuur van de Stichting mogen geen reclames worden aangebracht en speciale verlichting of geluidinstallaties, etc. worden gebruikt.
13. Ieder lid mag ten hoogste 10 maal per verenigingsjaar een buitenstaander introduceren.
14. Introduceren is niet toegestaan tijdens de competitie, tijdens toernooien en andere evenementen.
15. Een introductie voor senioren kost € 8 en voor junioren € 6 + € 5 borg.
16. Bij grote drukte kan men niet introduceren. De balie- en barmedewerkers zullen dit aangeven.
17. Ieder lid is verplicht vóór het tennissen in het afschrijfsysteem de desbetreffende baan  persoonlijk af te hangen.
18. Per afschrijving mag een half uur worden gespeeld in geval van een “single”; drie kwartier in geval van een “dubbel”. De aangegeven tijd op de klok van het afhangsysteem is bepalend.
19. Een lid, dat zijn/haar verenigingspasje niet bij zich heeft, kan alleen afschrijven door middel van een aan de bar of help desk voor € 1.00 te verkrijgen “ezelspasje”. Dit pasje heeft de geldigheidsduur van 1 dag.
20. Junioren mogen na 18.30 uur niet meer afschrijven op de banen A, B en C.
21. Spelers die pasjes van anderen gebruiken, worden de 1ste keer voor 14 dagen en de 2e keer voor een maand geschorst.
22. Het Bestuur heeft het recht eenieder, die zich niet aan dit reglement houdt, van het park te verwijderen
23. Bij afwezigheid van enig lid van het Bestuur zijn de medewerkers van de ledenadministratie en de groundsman bevoegd de naleving van dit reglement te controleren.
24. Een ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement dat op een voor iedereen toegankelijke plaats is aangebracht en op de website is gepubliceerd.

Het Bestuur heeft het recht een ieder, die zich niet aan dit reglement houdt, van het park te verwijderen

Bij afwezigheid van enig lid van het Bestuur zijn de groundsman en medewerkers van de ledenadministratie bevoegd de naleving van dit reglement te controleren.

Neem voor meer informatie contact op met het bestuur.